آدرس:
کابل چهارراه پل سرخ مارکت ملی منزل پایین شماره B1-62
کابل
افغانستان
تلفن:
0789000180
موبایل:
0749000540
ارسال ایمیل
سایر اطلاعات:

آدرس دفتر و فروشگاه مرکزی:
کابل  چهارراه پل سرخ  مارکت ملی  منزل پایین  شماره B1-62
0789000180 - 0749000540
نمایندگی در ایران :
شهر قم  خیابان معلم  مجتمع تجاری ناشران  طبقه دوم  شماره 216
378842517 - 0

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما