نام کتاب نویسنده مترجم انتشارات قیمت توضیح
اساسات حقوق اسلام غلام محی الدین دریز - سعید 250 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
اصول محاکمات مدنی هاشم احمدی - موسسه نشر واژه 350 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
اصول محاکمات مدنی نصرالله ستانکزی - سعید 300 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
اصول، روش و فنون قانون گذاری محمد اشرف رسولی - سعید 300 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
انواع قانون و فرایند قانون گذاری در نظام حقوقی افغانستان نظام الدین عبدالله - سعید 150 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
آموزه های مدنی فهیم نعیمی - سعید 150 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
بررسی حقوقی آب در افغانستان جاوید ناب - سعید 120 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
تابعیت دیدگاه سیاسی و حقوقی آن ولی محمد ناصح - سعید 150 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
تحلیل اقتصادی نظام قانون گذاری افغانستان محمد اخلاقی - سعید 250 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان (جلد اول) محمد اشرف رسولی - سعید 340 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان (جلد دوم) محمد اشرف رسولی - سعید 260 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
تخلفات اطفال در افغانستان نورجهان یوسفزی - سعید 100 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان سید علی حسینی - سعید 200 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
حقوق اداره محابس  عبدالمنان همدل - سعید 110 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق اداری گلرحمن قاضی  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق بشر مختار حسین حیدری  موسسه نشر واژه 250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق بین الملل خصوصی ولی محمد ناصح  - سعید  450 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق بین الملل خصوصی افغانستان نصرالله ستانکزی  سعید  120 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق بین الملل عمومی ودیر صافی  سعید  120 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق پولیس نظر محمد شریفی  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق تجارت نصر الله ستانکزی - ولی محمد ناصح  سعید  250 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای اختصاصی محمد عظیم فاریابی سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای اختصاصی  عبدالاقرار واصل سعید  350 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای عمومی محمد عظیم فریابی  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای عمومی 1 سید ابوالحسن باقری  پوهنتون غالب  130 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای عمومی افغانستان محمد عارف رضایی  سعید  250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق جزای عمومی و خصوصی محمد ایوب اصیل  سعید  70 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق حکمیت تجارتی بین المللی محمد اسحاق رحیمی- عبدالواحد افضلی  بنیاد اندیشه  320 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق دیپلماتیک و کنسولی میر حسین تلاش  سعید 150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق زن در گذر تاریخ شیرین نظری  سعید  610 افغانی  جلد سخت/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق عینی تبعی  عبدالمجید صمیم  نشر قدس  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق کار  میر حسین تلاش  سعید  170 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق مالی و بودجه  عبداللطیف رحمانی  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق محیط زیست  نصر الله ستانکزی  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق مقایسه ای  بسم الله صفدری  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق و اداره محابس و توقیف خانه  نظر محمد شریفی  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتوی اسناد بین الملل   نجمان مسعودی سعید  130 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
حقوق و وجایب خارجی ها در افغانستان  ولی محمد ناصح  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
دو گفتار: آنچه دیده میشود و آنچه دیده نمیشود و قانون  فریدریک باستیا موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  24000 تومان جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
دوره حقوق و جایب جمعی از نویسندگان سعید  320 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم فساد اداری  احمد رضا صادقی موسسه نشر واژه  190 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
سیستم های حقوقی معاصر جهان نصرالله ستانکزی  سعید  250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
شرح قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان بخش میراث علیرضا مهدیان سعید  250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح قانون مدنی افغانستان

حقوق بین الملل خصوصی

نظام الدین عبدالله سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح قانون مدنی افغانستان

حقوق فامیل (2) حقوق اطفال

نظام الدین عبدالله سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح قانون مدنی افغانستان

حقوق میراث

نظام الدین عبدالله  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح قانون مدنی افغانستان

حقوق وجایب (1)

نظام الدین عبدالله سعید  500 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح قانون مدنی افغانستان

حقوق وجایب (2) عقود معین

نظام الدین عبدالله  سعید  400 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح مختصر قانون اساسی افغانستان 1

حقوق و وجایب اساسی اتباع

نظام الدین عبدالله  سعید  110 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

شرح مختصر قانون اساسی افغانستان 2

حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

نظام الدین عبدالله  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
طرز رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم ابتدائیه  سید آغا رستم خیل سعید  180 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
طرز رسیدگی به قضایای جزایی در محاکم خان زاهدی سعید  120 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
طرق اثبات دعوی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان عبدالواحد حامد  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
فقه و حقوق مهاجرت جوادی غزنوی  انتشارات وحدت بخش  30000 تومان  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
قاموس اصطلاحات حقوقی  جمعی از نویسندگان سعید  250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 30 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون اساسی افغانستان   -     جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم 
قانون بانکداری ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 75 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون تدارکات ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 65 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 30 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون د افغانستان بانک ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 70 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون گذاری بشر از دیدگاه مذاهب اسلامی محمد تمیم حیدری - سعید 230 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
قانون مالیات بر عایدات ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 60 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 50 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 30 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
قانون وکلای مدافع ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 30 افغانی جلد شومیز/قطع جیبی/موجود در شعبه قم
کریمنالستیک  عبدالاقرار واصل سعید  300 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
گزیده ای از موضوعات حقوق بشر محمد صابر انسان دوست  سعید  120 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
مالکیت معادن از دیدگاه فقه و حقوق سید عبداللطیف سجادی  انتشارات محبین  40000 تومان  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مبادی حقوق محمد عارف رضایی  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مبادی حقوق افغانستان  نظام الدین عبدالله سعید  240 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مبانی و کلیات حقوق محمد عظیم فاریابی  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم

مجموعه قوانین افغانستان (1)

قانون اساسی افغانستان

ریاست نشرات   وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 180 افغانی  جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 

مجموعه قوانین افغانستان (2)

قانون مدنی

ریاست نشرات  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان  300 افغانی  جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 

مجموعه قوانین افغانستان (3)

قوانین جزایی

 ریاست نشرات وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان  250 افغانی  جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 

مجموعه قوانین افغانستان (4)

قوانین اجراآت عدلی و قضائی (جلد 2)

ریاست نشرات  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان  200 افغانی  جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 

مجموعه قوانین افغانستان (4)

قوانین اجراآت عدلی و قضائی (جلد 1)

 ریاست نشرات وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان  300 افغانی  جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 

مجموعه قوانین افغانستان (6)

قوانین مالی و گمرکی

ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 250 افغانی جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم

مجموعه قوانین افغانستان (7)

قوانین بانکی

ریاست نشرات - وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 250 افغانی جلد سخت/قطع رقعی/موجود در شعبه قم
مجموعه مقالات حقوقی 1  سید عبداللطیف سجادی  انتشارات محبین 60000 تومان  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مجموعه مقالات حقوقی 2 سید عبداللطیف سجادی  انتشارات محبین  50000 تومان  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 

مجموعه مقالات سمینار

افغانستان و قانون اساسی آینده (1)

جلد دوم

مجمع محققین و طلاب افغانستان - انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی 45000 تومان جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
محاکمه عادلانه محمد اشرف رسولی  سعید  270 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مروری بر : قوانین اساسی افغانستان  محمد اشرف رسولی سعید  180 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مزایا و نواقص قانون اجراءآت جزائی سال 1393 افغانستان غازی هاشمی  سعید  150 افغانی جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
مطالعه انتقادی حقوق اساسی و جزایی افغانستان در پرتو اصل قانونیت محمد صدر توحید خانه  موسسه نشر واژه  350 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری افغانستان علی محمد میرزایی- عبدالواحد افضلی  موسسه نشر واژه  250 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست در افغانستان در پرتوی اسناد بین الملل محمد صابر انسان دوست  سعید  200 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
نظام شایستگی تطبیقی و چگونگی آن در افغانستان گلرحمن قاضی - سعید 180 افغانی جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم
نظام قضاء در شریعت اسلامی عبدالکریم زیدان  غوث الدین مستمند غوری سعید  300 افغانی  جلد شومیز/قطع وزیری/موجود در شعبه قم 
نظر هستی شناسانه به حقوق جوادی غزنوی  انتشارات وحدت بخش 75000 تومان  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
نهادینه سازی حقوق بشر افغانستان سید علی حسینی  سعید  150 افغانی  جلد شومیز/قطع رقعی/موجود در شعبه قم 
           

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما